آقای عزیزی

آقای عزیزی مردی 48 ساله ی خوش برخوردوخونگرم است که صبح جمعه هاچه درگرمای تابستان وچه درسرمای زمستان ازشفت به بازاررشت میایدتادرکنارخیابان محصولات محلی خود که شامل رب ازگیل است به فروش برساند.