خانم پورکار

خانم پورکار با شصت سال سن، زنی پر کوشش که برای رفع نیاز های مالی خود هرجمعه از قلعه رودخان به بازار رشت می آید تا سیرترشی های محلی خود را به فروش برساند.
او را در هر فصلی از سال در روز جمعه در بازار محلی رشت می بینید